Svenska skrivregler
Särskrivning eller sammanskrivning

I engelskan skriver man isär sammansatta ord mycket oftare än i svenskan. Det heter "bank account", men "bankkonto". Eftersom vi är många som skriver på engelska så har en överdriven särskrivning kommit in i svenskan.

Skriv inte:

"Det finns många alternativ till Allemans sparande. Köper ni privat obligationer kan räntan bli 10 % – 12 %. Vi har även ett stort antal fonder. Reavinst fonden har utvecklats mycket väl."

Allemanssparande, privatobligationer och reavinstfonden ska skrivas ihop.

Det finns många fasta uttryck där man kan tveka om de ska skrivas som ett eller flera ord. En tumregel är att lyssna på betoningen. Om betoningen ligger på första stavelsen så ska ordet skrivas ihop. Men tyvärr finns det många undantag.

Följande uttryck brukar man skriva ihop:

allteftersom alltför alltihop alltmer
alltnog alltsedan dessförinnan därvidlag
förutom förvisso gentemot härförleden
häromdagen härvidlag ihjäl ihop
ihåg ingenstans isär itu
likväl någonstans såväl tvärtemot
tvärtom varstans ånyo åsido
återigen överallt.

Följande uttryck brukar man skriva isär:

allt som oftast dess bättre dess värre
efter hand en i sänder framför allt
för all del för den skull före detta
för övrigt god dag i dag
i fred i fråga om i förrgår
i gång i går i kapp
i land i morgon i stället för
nu för tiden i övermorgon något så när
rent av rent ut runt omkring
så när till dess till freds
till fullo till godo till handa
till sist tills vidare under tiden
upp och ned var sin över huvud taget.Sammansatta ord

Sammansatta ord, som vedstapel, saltlakrits eller mansgris binds ibland ihop med -s, ibland utan. Det förekommer även andra fogar. Här finns många undantag och det är svårt att ge några generella regler.

Man skriver

skogvaktare, men skogshuggare
daghem, men dagstidning
livvakt, men livsvillkor.

Ofta leder språkörat rätt, men är du osäker bör du slå upp ordet. Om ordet har flera led än två, skriver man ofta -s mellan andra och tredje ledet.

Man skriver

jordfel, men jordfelsbrytare
skrivbord, men skrivbordsunderlägg
fotboll, men fotbollsmatch
(notera dock Svenska Fotbollförbundet).

Det förekommer som sagt även andra fogar.

Man skriver

kyrka, men kyrkogård
vara, men varulager
tid, men tidevarv
(notera dock tidsavstånd).Avstavning

Man brukar titta i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, när det gäller stavning och böjning av ord, och i Svenska språknämndens skrivregler när det gäller språkbruk. Men i senaste upplagan (oktober 1998) ger SAOL även rekommendationer om avstavning.

Dessa rekommendationer är strängare än språknämndens. Akademien godkänner bara så kallad ordledsavstavning. Det gör det svårare för normalskribenten som kanske inte vet vilka led som ingår i ett ord. SAOL förespråkar till exempel följande avstavningar:

kon-sult
kont-or
kontr-ast

Att det första ordledet i dessa ord är "kon-", "kont-" och "kontr-" är kanske inte så lätt att veta. Vissa ord har inga tydliga ordled och bör därför enligt SAOL inte avstavas. Detta gäller till exempel:

Bourgogne
horisont
mahjong
salamander

Andra av de rekommenderade ordledsavstavningarna kan upplevas som "fula" av läsare som har en mer traditionell uppfattning om hur ord ska avstavas:

fin-ansi-är
kvittr-ande
pappr-et

Svenska språknämnden godkänner i senaste upplagan (2000) av sina skrivregler både den ovannämnda ordledsprincipen och enkonsonantsprincipen som innebär att man för en konsonant till den senare stavelsen. Denna princip skulle ge följande avstavningar:

fi-nan-siär
kvitt-rande
papp-ret

Vilken norm som kommer att gälla i framtiden är svårt att sia om, men så länge språknämnden godkänner bägge principerna är det naturligtvis fritt val. Det är trots allt för läsarens skull vi skriver. Därför ska vi inte använda avstavningar som många läsare upplever som felaktiga.

En text med mycket avstavningar känns sönderbruten och blir mer svårläst. Men en text där raderna i hög grad är olika långa är också störande. Använd avstavning med omdöme.

OBS! Kontrollera alltid ordbehandlarens avstavningar. De kan ibland bli ganska tokiga.

Avstava inte förkortningar, datum, summor eller andra sammanhängande siffer- eller teckengrupper. Avstava inte heller så att en ensam bokstav hamnar på endera raden:

ä-ta
spring-a
i-gångsätta

Avstava sammansatta ord i ordgränserna:

smal-spårig
hundra-åring
nagel-trång
trottoar-kant
vete-ax

Enkla ord kan avstavas på två sätt. Antingen mellan ordens olika led (ordledsprincipen) ...

bil-ar
spring-are
park-er-ing
hund-ar-na
pass-era

...eller genom att föra en konsonant till den senare stavelsen (enkonsonantsprincipen):

bi-lar
far-lig
stru-ma
klip-pa
fönst-ret
da-tor
musi-ker

Man kan avstava mellan två vokaler om de i uttalet hör till olika stavelser:

soci-al
muse-um
fre-on
expedi-era
speci-ell

I sammansatta ord där man utelämnar en tredje konsonant, (som till exempel dammoln) skriver man ut den tredje konsonanten vid avstavning:

damm-moln
till-låta
miss-sämja
gitarr-repertoar
Vissa sje-ljud hålls samman och förs till den senare stavelsen:

männi-ska
ma-skin
fa-scinerande

men

diskus-sion

Till den första stavelsen förs alltid ng-ljud och x:

kung-ar
eng-elska
sväng-er
box-are
lax-ar
tox-in

men

tan-go
man-go

När det gäller ord som stavas med ck kan man välja det som är lämpligast:

smyc-ken eller smyck-en
lyc-kad eller lyck-ad

I många ord vill man hålla ihop konsonantgrupper. Använd språkörat! Följande avstavningar är godkända:

kata-strof
pro-gram
em-blem
indu-stri
bio-graf