Ellära

En atom är uppbyggd av en atomkärna, som är positivt laddad och elektroner, som är negativt laddade. Elektronerna kretsar i banor runt atomkärnan. Atomen som helhet är elektriskt neutral, eftersom det finns lika många negativa elektroner runt kärnan, som positiva laddningar i kärnan.

Om en atom tappar en eller flera elektroner, får den ett överskott av positiva laddningar. Den kallas då en positiv jon. Om atomen fångar in en eller flera elektroner , får den ett överskott av negativa laddningar. Den kallas då en negativ jon.


Statisk elektricitet

Om man gnider två föremål mot varandra, kan bägge föremålen bli elektriskt laddade. Det beror på att elektroner hoppar över från det ena föremålet till det andra. Det föremål, som tagit emot elektronerna, får ett överskott av elektroner och blir negativt laddat. Det andra föremålet, som tappat elektroner, har ett överskott av positiva laddningar och blir därför positivt laddat. Detta fenomen kallas för statisk elektricitet.

Ju fler elektroner som hoppar över, desto större blir laddningsskillnaden mellan föremålen. Man säger att det råder en spänning mellan föremålen. Föremål med samma laddning repellerar, stöter bort, varandra. Föremål med olika laddning attraherar, dras till, varandra.


Galvaniskt element

Om man stoppar ner två olika metallplattor i ett löst salt uppstår en spänning mellan de bägge metallplattorna. Olika metaller ger olika hög spänning. Detta kallas för ett galvaninskt element. Spänningen mellan plattorna kan driva en ström, som till exempel kan få en lampa att lysa. Med två lika metallplattor uppstår ingen spänning alls.

Ett vanligt ficklampsbatteri är ett exempel på ett galvaniskt element. Här använder man kol och zink, som ger en spänning av 1,5 volt. Mellan kolen och zinken finns salmiaklösning, som ofta är uppsugen i brunsten.


Ström, spänning och resistans

Elektrisk ström , I , är elektroner i rörelse. Elektrisk ström mäts i ampere, A. Mätinstrumentet för ström heter amperemeter.

Spänningen ,U, som uppkommer genom en laddningsskillnad, är den "kraft", som driver strömmen framåt. Spänning mäts i volt, V. Mätinstrumentet för spänning heter voltmeter.

Resistansen, R, utgör ett motstånd mot strömmen. Resistansen mäts i ohm, . Mätinstrumentet heter ohmmeter.

Stor spänning medför stor ström. Stor resistans medför liten ström.


Ohms lag

Denna lag ger ett samband mellan ström, spänning och resistans. Känner man två av dessa kan man med Ohms lag räkna ut den tredje.

Ohms lag: U = I · R

Ledare och isolatorer

Ämnen som leder ström kallas ledare. Alla metaller leder ström. Bäst är silver och koppar. Även vatten och människokroppen leder ström.

Ämnen som inte leder ström kallas isolatorer. Exempel på sådana är gummi, porslin, plast och luft.


Magneter och elektromagnetism

En permanentmagnet är ett föremål som "alltid" är magnetiskt. Det har en nordände och en sydände. Ändarna kallas ibland för poler. Lika ändar repellerar varandra och olika ändar attraherar varandra.

Kompassnålen är ett exempel på en permanentmagnet. Också Jorden är en permanentmagnet, eftersom det finns ett magnetfält runt Jorden. Det är det magnetfältet som påverkar kompassnålen.


Elektromagneter

Om man leder ström genom en ledare, bildas ett magnetfält runt ledaren. Detta är ett exempel på elektromagnetism. För att magnetfältet ska bli starkare, kan man linda ledaren till en spole.

En elektromagnet kan bestå av en spole, som det går ström igenom. Spolen får en nordpol och en sydpol, precis som hos en permanentmagnet. För att få en stark elektromagnet ska det gå en stor ström genom spolen, den ska ha många varv och vara försedd med en järnkärna. Man stänger av en elektromagnet genom att bryta strömmen.


Generatorer och transformatorer

Om magnetfältet intill en ledare ändras bildas en ström i ledaren. Denna ström kallas för induktionsström. På denna princip bygger generatorn. Den kan bestå av en magnet, som roterar intill en spole. Då ändras hela tiden magnetfältet intill spolen och det bildas en induktionsström i spolen. Det är på det sättet strömmen till våra vägguttag kommer till.

En transformator används till att ändra spänning och ström. Den består av två spolar med olika varvantal, som sitter på en gemensam järnkärna.


Elektrisk energi och effekt

Effekten ,P, talar om hur snabbt en elektrisk apparat kan omvandla elektrisk energi till någon annan energiform. Effekten mäts i watt, W. Den elektriska effekten beror på hur stor strömmen och spänningen är.

Den elektrisk energin, E, bestäms av effekten hos en apparat och hur länge den är inkopplad. Ofta betecknas energin med W istället för med E.

Energin mäts i joule, J. Inom elläran använder man ofta wattsekund, ws, istället för joule. En wattsekund är lika mycket som en joule. För att mäta större elektriska energier använder man kilowattimme, kWh.

Om effekten 1 watt är inkopplad i en sekund, har man förbrukat 1 Ws. Om effekten 1000 watt är inkopplat under en timme, har man förbrukat 1 kWh.

Om man leder ström genom en ledare blir ledaren varm. Detta fysikaliska fenomen har utnyttjats i en hel del enkla elektriska apparater. Några exempel är brödrost, strykjärn och elelement.